ajax loader

Vedtægter for Aabenraa Båd Club

ABC

§ 1
Klubbens navn er Aabenraa Båd Club – forkortet ABC – og er
hjemmehørende i
Aabenraa kommune.

§ 2
Klubbens formål er at arbejde for, at dens medlemmer har så gode
forhold som
muligt for at dyrke sejlsport og lystsejlads. Ligeledes er formålet at
arbejde
for at fremme og dygtiggøre medlemmer og udbrede kendskabet til
sejlsport bl.a.
ved træning og konkurrencer.

§ 3
ABC er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes love og
bestemmelser.

§ 4
Som aktive og passive medlemmer kan bestyrelsen optage enhver, som har
fast
bopæl her i landet, eller har kontrakt- eller sæsonlejeplads i ABC
a.m.b.a.
Optagelse af umyndige som medlemmer af bådklubben kræver dog
forældre/værges
samtykke.

§ 5
Kontingentet fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære
generalforsamling
og opkræves helårsvis forud. Sidste rettidige indbetalingsdato for
kontingent
er den 1 marts. Der opkræves indskud ved indmeldelse. Indskuddets
størrelse
fastsættes af generalforsamlingen. Betaling for andre serviceydelser
fastsættes
af bestyrelsen.

§ 6
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med
mindst 14
dages varsel til den 1. marts, og at det pågældende medlem har betalt
kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har
virkning.

Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i restance, kan
bestyrelsen med mindst 30 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen der
er udelukket på grund af restance, kan optages som medlem af klubben, før
vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver
anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst
2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal,inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre
sit forsvar, og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den
førstkomne ordinære generalforsamling.

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 1/3 af
samtlige
medlemmer, vedtages på en generalforsamling.
I alle tilfælde, hvor eksklusion skal behandles på en generalforsamling,
har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før
generalforsamlingen afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret
til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt
punkt på dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af
klubbens vedtægter. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en
generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny
generalforsamling beslutning. Her kræves samme majoritet som ved
eksklusionsbeslutning.

§ 7
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Indkaldelse
til generalforsamling sker ved almindeligt brev eller E-mail til
samtlige
medlemmer i Aabenraa båd Club til den af medlemmets til klubbens sidst
oplyste
post eller E-mail adresse. Den ordinære generalforsamling, der holdes
hvert år
i november/december måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
Dagsordenen
i
henhold til § 8 bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse,
på tilsvarende måde. Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
afholdes, disse
forslag optages på dagsordenen, og bekendtgøres på Aabenraa Båd Club
hjemmeside
og ved opslag i klubhuset.
Stemmeret har alle medlemmer over 18
år (ikke passive), der har været medlem i Aabenraa Båd Club  i mindst 3 måneder før
dagen for afholdelsen
af generalforsamlingen og som ikke er i restance.
Ingen
medlemmer har mere end én stemme og
der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Et medlems ægtefælle/samlever kan
dog afgive
stemme på vegne af et medlem.

§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af den øvrige bestyrelse. 4 medlemmer

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Valg af udvalgsformænd m/k

11. Eventuelt

§ 9
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af
bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens
beslutninger
træffes ved simpelt stemmeflertal, dog jfr. §§ 6, 15 og 19. På begæring
af et
stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt,
ligesom alle
afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens
beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af
forhandlingerne
optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af
bestyrelsen og
skal indkaldes, når mindst 30 % stemmeberettigede medlemmer skriftligt
stiller
krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal
generalforsamlingen
afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor
bestyrelsen med
oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesemåde og
udsendelse af dagsordenen gælder bestemmelserne i § 7 stk. 2 og 3.

§ 11
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle
forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter
klubben i
henhold til lovene. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand,
en
kasserer, en sekretær og yderligere et medlem og vælges for 2 år ad
gangen af
den ordinære generalforsamling, dog således, at halvdelen af
bestyrelsen afgår
hvert andet år. Formanden vælges særskilt ved en særlig afstemning for
2 år ad
gangen. Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er kun myndige
medlemmer.

§ 12
Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter
generalforsamlingen
på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med
hvervet som
formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst
halvdelen af
dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede
jfr. dog
§ 6 stk. 4. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Over
bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Klubben tegnes af
formanden. Ved
økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som
kasserer.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom
eller
løsøre tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i
forening.

§ 13
Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Bestyrelsen
skal
afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september
til
revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære
generalforsamling
til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
Driftsregnskab
og status forelægges klubbens medlemmer senest 8 dage før
generalforsamlingens
afholdelse.

§ 14

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 kritiske
revisorer og 1 revisorsuppleant, genvalg kan finde sted.
Revisorerne
skal hvert år i november gennemgå det samlede regnskab og påse, at
beholdningerne er til stede.
Hver
af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og
beholdninger.

§ 15
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst
1/3 af
klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af
de
afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en
generalforsamling, der
ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med
sædvanligt varsel
indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne
generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget,
uanset
hvilket antal stemme- berettigede medlemmer, der er tilstede.

§ 16
Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg.

§ 17
Alle medlemmer tildeles et medlemsnummer, der angiver
anciennitetsrækkefølgen.

§ 18
Bestemmelse af klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed
særlig
indkaldt generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at
mindst
2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets
vedtagelse
kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et
sådant
flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig,
indkaldes til
en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte
stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er
tilstede. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i
behold,
anvendes til idrætslige formål.

Vedtægterne for Aabenraa Båd Club ABC er revideret på
generalforsamlingen d. 27
november 2012, og gældende fra d.6 januar 2013.

Svend E. Mundeling
Laila Carlsen
Leif Nielsen
Kaj Madsen
Aage Mortensen