ajax loader

Privatlivspolitik for Aabenraa Båd Club og
Aabenraa Båd Club amba
21. september 2019

Aabenraa Båd Club’s dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig databehandling.Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelsen af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Aabenraa Båd Club er dataansvarlig, og vi sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson:                   Kasseren (Medlemsregister)
Havnemester:                      (Broplads- og Vinterpladsregister, ventelister)
Adresse:                               Kystvej 31, 6200 Aabenraa
CVR.nr. ABC amba:          13931275
CVR nr. ABC:                    39381575
Tlf.nr.:                                  +45 4029 9082
Mail:                                      Kasseren@abcbaadclub.dk
Website:                           www.abcbaadclub.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
Medlemmer:                       Navn, Adresse, Køn, Fødselsdato,
Tlf.nr., Mail-adresse og indmeldelsesdato
Broplads og Vinterplads:  Navn, Adresse, Tlf.nr., Mail-adresse
Venteliste:                             Navn, Adresse, Tlf.nr., Mail-adresse

Her indsamler vi oplysninger fra.
Vi får alle oplysninger fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger.
Lovlige grunde til behandling er:
Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger for at kunne drive og administrere Aabenraa Båd Club og Aabenraa Båd Club amba

Formål:        Medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning,
opfyldelse af lovkrav herunder
folkeoplysningsloven, administration af din relation til klubben.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
Det kan være:
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af kontingenter m.v.
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.
Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og trænere til disse, for at ledere og trænere kan modtage information om aktivitets- og kursustilbud fra disse organisationer
Navn og adresse til udsendelse af relevant og nødvendig klubinformation hvis ikke du har mailadresse, da al information så vidt muligt udsendes elektronisk.
I forbindelse med kapsejladser og anden præsentation af Bådklubben anvendes foreningens hjemmeside samt facebook til formidling af resultater og billeder.

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Samtykke vil ofte skulle indhentes ved brug af situationsbilleder.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give klubben besked om det.
Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger fra du er indmeldt i klubben og til dit medlemskab ophører igen og alle mellemværender med klubben er afsluttet. Data slettes automatisk efter 6 mdr. herefter.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til klubben. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f. eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en meddelelse herom.

ABC-privatlivspolitik-21.09.2019 som pdf