ajax loader

Vedtægter for Aabenraa Båd Club

06.01. 2022
§ 1
Klubbens navn er Aabenraa Båd Club – forkortet ABC. Klubben er hjemmehørende i Aabenraa kommune.
§ 2
Klubbens formål er at arbejde for, at dens medlemmer har så gode forhold som muligt for at dyrke sejlsport og lystsejlads. Ligeledes er formålet at arbejde for at fremme og dygtiggøre medlemmer
og udbrede kendskabet til sejlsport bl.a. ved træning og konkurrencer.
§ 3
Som aktive og passive medlemmer kan bestyrelsen optage enhver som har fast bopæl her i landet, er andelshaver i Aabenraa Båd Club A.m.b.a. eller har kontrakt- eller sæsonlejeplads i Aabenraa Båd
Club A.m.b.a. Optagelse af umyndige som medlemmer af bådklubben kræver dog forældre/værges samtykke.
§ 4
Kontingentet fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling og opkræves helårsvis forud. Sidste rettidig indbetalingsdato for kontingent er den 1. marts. Der opkræves indskud ved indmeldelse. Indskuddet størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Betaling for andre serviceydelser fastsættes af bestyrelsen.
§ 5
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel til den 1. marts, og at det pågældende medlem har betalt kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i restance, kan bestyrelsen med mindst 30 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Ingen der er udelukket på grund af restance, kan optages som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit
forsvar, og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den først komne ordinære generalforsamling. Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 1/3 af samtlige medlemmer, vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamling beslutning. Her kræves samme majoritet som ved eksklusions beslutning.
§ 6
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Indkaldelse til generalforsamling sker ved via e-mail til samtlige medlemmer i Aabenraa båd Club til den af medlemmets sidst oplyste e-mail adresse. Derudover slås indkaldelsen op i klubhuset. Den ordinære generalforsamling, der holdes hvert år i november/december måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Dagsordenen i henhold til § 7 bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på
tilsvarende måde. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen afholdes, disse forslag optages på dagsordenen, og bekendtgøres på Aabenraa Båd Klubs hjemmeside og ved opslag i klubhuset. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år (ikke passive), der har været medlem i Aabenraa Båd Club i mindst 3 måneder før dagen for afholdelsen af generalforsamlingen og som ikke er i restance. Ingen medlemmer har mere end én stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Et medlems ægtefælle/samlever kan dog afgive stemme på vegne af et medlem.
§ 7
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand
7. Valg af den øvrige bestyrelse. 4 medlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Valg af udvalgsformænd m/k
11. Eventuel
§ 8
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog §§
5, 14 og 18. På begæring af et stemmeberettiget medlem skal afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne
optages i det omfang, dirigenten bestemmer.
§ 9
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 % stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsordenen gælder bestemmelserne i § 6 stk. 2 og 3.
§ 10
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere et medlem og vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling, dog således, at halvdelen af bestyrelsen afgår hvert andet år. Formanden vælges særskilt ved en særlig afstemning for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgbare til bestyrelsen er kun myndige medlemmer.
§ 11
Bestyrelsen konstituerer sig snarest og senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand
eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede jfr. dog § 6 stk. 4. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendomme eller løsøre tegnes klubben af
formanden, næstformanden og kassereren i forening.
§ 12
Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Bestyrelsen skal afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges
den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab og status forelægges klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
§ 13
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 kritiske revisorer og 1 revisorsuppleant, genvalg kan finde sted. Revisorerne skal hvert år i november gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
§ 14
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen
inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemme- berettigede medlemmer, der er til stede.
§ 15
Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg.
§ 16
Alle medlemmer tildeles et medlems nummer, der angiver anciennitets rækkefølgen.
§ 17
Bestemmelse af klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål. Vedtægterne for Aabenraa Båd Club ABC er revideret på generalforsamlingen d. 23.11.2021 og den ekstraordinære generalforsamling d. 06.01. 2022 og er gældende herefter.
Nete Allsopp Rita Hansen
Leif Nielsen Tommy Tarp
Rolf Pistor-Riebold
Rita Hansen
Tommy Tarp