ajax loader

Havnereglement for Aabenraa Båd Club

1. Generelle bestemmelser

1.1 Føreren af ethvert fartøj i havnen er pligtig til at gøre sig bekendt med indholdet af nærværende reglement, der vederlagsfrit udleveres ved henvendelse til havneopsynet.

1.2 Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havneopsynet under overtilsyn af havnebestyrelsen.

1.3 Inden for havnens område varetager politiet dog sine opgaver efter lovgivningens almindelige regler.

1.4 Fiskerikontrollen har adgang til havnens område og kan benytte slæbesteder efter behov.

1.5 Havneopsynet skal i tjenestetiden være iført uniform eller uniformskasket, men er i øvrigt pligtig til på forlangende at legitimere sig.

2. Regler for opankring, sejlads og fortøjning m.m.

2.1 Ethvert fartøj, der ligger for anker, inden for havnens søområde, kan af havneopsynet forlanges fjernet, når det efter opsynets skøn ligger til hinder for fri og sikker besejling af havnen. Værger fartøjet sig ved at flytte, eller sker flytningen ikke inden en af havneopsynets fastsat tidsfrist, er dette berettiget til at foretage flytningen for fartøjsejers regning

2.2 Fartøjer, der tillades opankret uden for havnens ydre værker, men inden for havnens søområde, skal have et efter havneopsynets efter fartøjets størrelse passende mandskab ombord. Fartøjet, der ligger til ankers, skal føre forskriftsmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne)

2.3 Opankring inden for havnens søområde uden i forvejen indhentet tilladelse fra havneopsynet må kun ske i nødsituation.

2.4 Fartøjer, der ankrer uden bydende nødvendighed på en måde, der strider mod disse bestemmelser, bærer selv det fulde ansvar for mulige følger heraf.

2.5 For sejladsen inden for havnens område gælder de af søfartstyrelsen til enhver tid udfærdigede særlige regler for sejlads m.m. i visse danske farvande.

2.6 Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.

2.7 Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling ved lastning/losning, reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.

2.8 Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havneopsynet, og de henvises til at benytte de anviste pladser. Der må ikke forhales til anden plads uden havneopsynets tilladelse.

2.9 Efterkommes et givet påbud ikke, kan havneopsynet lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko. Hermed forbundne udgifter til tovværk, mandskab og lignende bæres af fartøjsejeren, ligesom eventuelle skader på fartøjet ikke kan forlanges erstattet.

2.10 Fartøjer må ikke fastgøres ved boldværker, broer, friholdeværker eller lignende, men kun ved de dertil anbragte fortøjningsredskaber.

2.11 Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads. Der skal anvendes fjedrende anordninger.

2.12 Fartøjet må ikke fastholdes ved anker eller trosser, som helt eller delvis spærrer farvandet i havnen, uden havneopsynets tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både.

2.13 Fartøjet skal ligge med fendere langs siden i nødvendigt omfang for at forhindre, at de tørner mod hinanden. Der skal minimum anvendes 2 fendere på hver side af båden

2.14 Bliver det nødvendigt af pladshensyn, at flere fartøjer ligger ved siden af hinanden, skal de som ligger nærmest boldværket, finde sig i, at mandskabet fra de udenfor liggende fartøjer har fri og uhindret gang over dækket.

2.15 Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer.

2.16 Et fartøj må ikke oplægges i havnen uden havneopsynets tilladelse.

2.17 Hvis et fartøj efter havneopsynets skøn er blevet forladt i havnen, er denne efter offentlig meddelelse berettiget til at tage det i forvaring og fjerne det, opbevare det eller på anden måde disponere over det alt sammen på ejerens risiko og regning.

2.18 Strander eller synker et fartøj i det til havnen hørende søområde og fjerner fartøjsejeren det ikke inden en af havneopsynets fastsat rimelig tidsfrist, kan havnebestyrelsen foranstaltefartøjet fjernet. Havne bestyrelsen er berettiget til at få udgifterne dækket af fartøjets eller dets ejer.

2.19 Vrag må ikke indbringes i havnen uden havneopsynets udtrykkelige tilladelse.

3 Optagning, reparation, brændstof m.m.

 

3.1 Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnebestyrelsen anviste boldværker, ramper og lignende.

3.2 Umiddelbart efter søsætning/optagning er fartøjsejeren pligtig til at rydde kajen for bukke, vogne, støtter, maling og andet grej.

3.3 Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med havneopsynet.

3.4 Fartøjer og bådvogne m.m. der henstår på havnens arealer uden tilladelse eller ud over tilladt tidsfrist, er havneopsynet berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.

3.5 Opevaring af depoter med motorbrændstoffer og smøreolier på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse.

3.6 Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse, som kan medføre brand ombord og på kaj.

4 Forskellige ordensbestemmelser.

4.1 Fartøjer, der ligger fortøret, skal fastgøre fald og lignende, således at det ikke klaprer unødigt i masten.

4.2 Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt. Der henvises til benyttelse af de på havnearealet opstillede affaldsbeholdere.

4.3 Spildolie og lignede må ikke anbringes ialmindelig affaldsbeholdere, men skal fjernes fra havnens område eller anbringes i særligt opstillede beholdere for spildolie.

4.4 Udpumpning af marinetoiletter eller olieholdigt vand i havnen er forbudt.

4.5 Badning i havnen er strengt forbudt.

4.6 Teltslagning, opstilling af campingvogne m.m. på havnens område må kun ske efter forudgående tilladelse fra havneopsynet.

4.7 Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indrettede parkeringspladser.

5 Havneopsyn, skadeserstatning, straffebestemmelser.

5.1 Enhver, der opholder sig på havnens område, er pligtig at rette sig efter havneopsynets anvisninger, herunder også efter anmodning om at fjerne sig fra havnens område.

5.2 Mener nogen sig forudrettet af havneopsynet, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen, men et af havneopsynets givet påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

5.3 Hvis en fartøjsejer ikke efterkommer de i reglementet indeholdte bestemmelser eller de af havneopsynet givne pålæg så hurtigt, som det af dette skønnes nødvendigt, er havneopsynet berretiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. Forbeskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr, kan fartøjsejeren ikke forlange erstatning. Fartøjsejeren er pligtig til ar erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.

5.4 Fartøjsejeren er ansvarlig og erstatningspligtig for den skade, som han, hans mandskab eller fartøjet måtte anrette på havneværkerne, havnens ejendele eller andre fartøjer. Opnåede skader på havneværker og fartøjer eller andre ulykker, som udsætter personer eller ejendom for fare, skal straks meddeles til havneopsynet.

5.5 Overtrædelse ad de i reglementet givne forskrifter straffes med med bøde. Sager angående overtrædelse af reglementet behandles som politisager. Havnebestyrelsen er beføjet til at foreslå den, der overtræder reglementet, at afgøre sagen ved erlæggelse af en havnebestyrelsen fastsat bøde. I mangel af sådan mindelig ordning eller, såfrremt bøden ikke er betalt inden den fastsatte tidsfrist, overgår sagen til behandling ved politi og domstole.

5.6 Alle bøder, som hidrører fra overtrædelse af dette reglement, tilfalder havnen.

6 Ikrafttræden m.v.

Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 14 i Lov nr.31 af 16 maj 1990 om trafikhavne m.v. er godkendt af kystinspektoratet ved brev af 3.november 1995, i overensstemmelse med §3 bekg. Nr.352 af 6 maj 1994 om Kystinspektoratets beføjelser, til ikrafttræden d. 1.januar 1996.

Dette reglement erstatter Odensreglementet for ABC af 1991, som samtidig ophæves.